Certifieringen gäller skolförlagda gymnasiala handelsutbildningar som bygger på Handels- och administrationsprogrammets inriktning Handel och service. Det är utbildningens process som certifieras och följs upp. Den certifierade utbildningen ansvarar för att följa upp att individerna uppnår de uppställda kriterierna.

En utbildning som vill certifieras upprättar en ansökan om certifiering som beskriver hur utbildningen uppfyller kriterier för certifiering. Samtidigt som certifieringen ska säkerställa att skolor och elever uppfyller samtliga kriterier, är intentionen att processen ska fungera som ett stöd för utbildningens kvalitetsutveckling. En skola ansöker om certifiering genom att skicka in ett dokument där de beskriver sin plan för hur utbildningen utformas, med vad och hur eleverna kommer att arbeta för att uppnå de uppställda kriterierna, samt hur det som utlovas i certifieringen kommer att följa upp.

  1. Första steget för en utbildning som vill ansöka om certifiering är att ta del av skriven information, ta kontakt med kansliet och göra en intresseanmälan. I samband med denna kontakt finns möjlighet att ställa frågor och få kompletterande information.
     
  2. Ansökan om certifiering utformas sedan enligt en formatmall som finns för nedladdning på denna sida (se nedan). Som stöd för arbetet med ansökan erbjuds introduktionsutbildningar.
     
  3. När ansökan är färdig ska den laddas upp här på HA-webben. Meddela kansliet info@certifierat.se när detta är gjort. Samtidigt skickas också tre underskrivna exemplar av samarbetsavtalet till kansliet (Certifierat i Sverige, Box 2184, 103 15 Stockholm). När kansliet tagit emot ansökan om certifiering och samarbetsavtalet faktureras den första certifieringsavgiften. Certifieringsavgiften är 19 320 kr plus moms per år (baserad på prisbasbeloppet 2020) och ska vara inbetald innan ansökan behandlas av certifieringsgruppen. (Om ansökan avslås första gången, kan utbildningen göra en förnyad ansöka terminen efter utan att erlägga ny avgift.)
     
  4. Certifieringsgruppen sammanträder flera gånger per termin. Inför mötet handläggs ansökan av kansliet som förser certifieringsgruppen med ett beslutsunderlag senast en vecka före mötet.

Vid certifieringsmötet tar certifieringsgruppen ställning till om skolans ansökan uppnår samtliga kriterier för certifiering.
Om så inte är fallet, men certifieringsgruppen bedömer att endast mindre kompletteringar krävs, begärs en kompletterad ansökan in.

Dokument